Przedszkole prywatne BABY DREAM realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego poszerzone o nasze autorskie programy.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Nasze przedszkole realizuje zadania i cele przez organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka, ale również przez dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zapewniamy stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności.

Pomagamy rodzicom oraz prawnym opiekunom w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka, oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Informujemy na bieżąco postępy dziecka, uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu, udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem. Pomagamy we wzmacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania.

Udzielamy instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem na prośbę rodzica. Oferujemy pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych.

Organizujemy i udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.


Nasza oferta:


- Codzienna nauka Języka Angielskiego;
- Glottodydaktyka;
- Logiczne myślenie;
- Metody ruchu rozwijającego;
- „Gimnastyka mózgu”;
- Pedagogika zabawy;
- Ćwiczenia grafomotoryczne wg. Tynichowej;
- Program „Ku dziecku”;
- Metoda Dobrego Startu wg. Bogdanowicza;
- Zajęcia plastyczne;
- Zajęcia gimnastyczne;
- Rytmika;
- Logopedia.


Nasze autorskie programy:


- Bajki terapeutyczne;
- Program „Podróżuj z BABY DREAM”;
- Program „Odkrywaj przyrodę z BABY DREAM”;
- Program „Zdrowe odżywianie z BABY DREAM”.